Tematem zajęć było: „Praca metoda projektów, fundusze UE na działalność organizacji, fundusze na działalność patriotyczno – niepodległościową.

Zajęcia rozpoczęto od krótkiego  testu sondażowego składającego się z 5 krótkich pytań. Następnie wysłuchano kilku ważnych informacji dotyczących dotacji, kto może być donatorem, a kto może o nie występować.
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jakie warunki należy spełniać , ubiegając się o dotację. „O dofinansowanie w ramach Funduszu mogą ubiegać się następujące podmioty:

-- organizacje pozarządowe, a w szczególności fundacje i stowarzyszenia;
-- organizacje założone przez kościoły lub związki wyznaniowe;

Podmioty te muszą spełniać łącznie następujące warunki
-- posiadać osobowość prawną;
-- być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
-- działać na zasadzie non-profit lub non for profit, tj. działać nie dla osiągnięcia zysku lub   wygenerowany zysk przeznaczać na cele statutowe.

Organizacje nie spełniające wszystkich ww. warunków nie mogą być Wnioskodawcami w ramach Funduszu”.

Następnie zostały przedstawione procedury obowiązujące przy ubieganiu się o dotację oraz z jakich elementów powinien się składać wniosek o nią. Zostały zaprezentowane wzory różnych wniosków do Narodowego Centrum Kultury na realizacje zadań w ramach określonych projektów. Rok 2019 jest rokiem: Gustawa Henryka Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki, Unii Lubelskiej, Powstań Śląskich
Potem grupy rozpoczęły pracę nad wybranymi projektami. Część związana z budżetem odbędzie się na oddzielnych zajęciach.

Zajęcia zakończono podsumowującym testem.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).