Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” jest organizacją założoną 15.08.2008 r. przez grupę działaczy społecznych, wolontariuszy i instruktorów ZHP. SEiR w Lesku zostało powołane, aby m.in. wspierać harcerstwo w regionie, organizować ruch wolontarystyczny, prowadzić działalność edukacyjną, zwiększać aktywność obywateli i wzmacniać rolę organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Podstawowe cele działalności to: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju ludzi młodych, kreowanie liderów, kształcenie ludzi dorosłych, upowszechnianie społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie polskiej tradycji i dziedzictwa narodowego. Organizacje harcerskie miały utrudniony dostęp do funduszy na działalność statutową, stąd potrzeba powołania skutecznej organizacji projektowej.

Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój zostało wpisane do KRS pod nr 0000305971, do REGON pod nr 18033444.

Siedzibą Stowarzyszenia jest biuro Komendy Hufca ZHP Lesko, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko. Dane kontaktowe w zakładce <kontakt>.

Stowarzyszenie posiada Statut.

Do najważniejszych działań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem należą:
a) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu,
b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c) współpraca ze społecznościami lokalnymi nakierowana na aktywizację działalności obywatelskiej i rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi,
d) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,
e) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją regionu,
f) wspieranie dzieci i młodzieży w procesie edukacji,
g) pomoc dla dzieci i młodzieży, m.in. poprzez fundusz stypendialny,
h) angażowanie się w sprawy dzieci i młodzieży, wypowiadanie się w Ich imieniu,
i) realizacja działań, przedsięwzięć samodzielnie lub w partnerstwie o charakterze inicjatyw lokalnych,
j) prowadzenie grupy wolontariuszy, współpraca z innymi instytucjami w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy,
k) współpraca z jednostką harcerską, czynny udział w przedsięwzięciach harcerskich,
l) wsparcie dla harcerstwa w formie udostępniania posiadanego zaplecza technicznego, organizacyjnego,
ł) udział we wszelkich przedsięwzięciach, akcjach, inicjatywach lokalnych, które przynoszą korzyść społeczności lokalnej.

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój za 2017 r. (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwała).

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój za 2018 r. (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwała).